Fokus2024_russland&kina

Fokus 2024

Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer

Innhold

 1. Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er én av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år. De øvrige gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  • ETTERRETNINGSTJENESTEN (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt forsvarssjefen, men arbeidet omfatter både sivile og militære problemstillinger. E-tjenestens hovedoppgaver er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i, og understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir E-tjenesten sin analyse av status og forventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.
    
  • POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE (PST) er Norges nasjonale innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste, underlagt justis- og beredskapsministeren. PST har som oppgave å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet. Som ledd i dette skal tjenesten identifisere og vurdere trusler knyttet til etterretning, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen, terror og ekstremisme. Vurderingene skal bidra i utformingen av politikk og støtte politiske beslutningsprosesser. PSTs årlige trusselvurdering er en del av tjenestens åpne samfunnskommunikasjon der det redegjøres for forventet utvikling i trusselbildet.
    
  • NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. Gjennom rådgivning, kontrollaktiviteter, tilsyn, testing og forskning bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem (VDI) som skal avdekke og varsle om cyberoperasjoner mot digital infrastruktur. NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberoperasjoner. «Risiko»-rapporten er NSMs årlige vurdering av risikobildet for nasjonal sikkerhet. Rapporten anbefaler tiltak og vurderer hvordan sårbarheter i norske virksomheter og samfunnsfunksjoner påvirker risikobildet i lys av det trusselbildet som er beskrevet av Etterretningstjenesten og PST.
 2. Nils Andreas Stensønes Fokus

  Vi står i dag overfor en farligere sikkerhetspolitisk situasjon enn for et år siden. Utviklingen framover er usikker. Interessekonfliktene mellom autoritære stater og Vesten blir tydeligere. Russiske og kinesiske makthavere deler ambisjonen om å redusere Vestens innflytelse i det internasjonale systemet og etablere en verdensorden der liberale verdier som demokrati og ytringsfrihet ikke er styrende. Samarbeidet mellom autoritære stater øker. Den internasjonale rettsordenen svekkes, og verden ruster opp.

  Russland oppfatter Ukraina-krigen som en stedfortrederkrig med Vesten, og Moskva gir ikke opp målet om å ødelegge den ukrainske militærmakten og sikre kontroll over landet. Økt våpenproduksjon, økt tilgang på mannskaper og betydelig støtte fra andre autoritære stater peker mot at Russland er i ferd med å styrke seg vis-à-vis Ukraina. Ukraina fortsetter å vise en enorm kampmoral, men er helt avhengig av vestlig støtte for å forsvare seg og ta tilbake initiativet.

  Krigen mellom Israel og Hamas har stort radikaliseringspotensial og bidrar til å øke terrortrusselen i Europa. Både IS og al-Qaida har oppfordret til angrep på israelske mål, og IS har forsøkt å gjennomføre flere angrep i Europa. Triggerhendelser kan øke terrortrusselen også mot Norge.

  Den videre sikkerhetspolitiske utviklingen avhenger ikke bare av trusselbildet vi beskriver, men også av hvordan Vesten velger å forholde seg til utviklingen. Mange land avholder valg i år. Den sikkerhetspolitiske spenningen og økonomiske usikkerheten øker de politiske motsetningene også i vestlige land.

  Etterretningstjenestens hovedoppdrag er å varsle om trusler mot Norge og norske interesser. Fokus er Etterretningstjenestens årlige åpne trusselvurdering og må ses i sammenheng med andre perspektiver. Vi legger vekt på å omtale trusselaktørene og beskrive utviklingstrekk vi mener er av sikkerhetsmessig betydning for Norge i året som kommer. Fokus 2024 er det 14. i rekken og vårt bidrag til det offentlige ordskiftet.

  Viseadmiral Nils Andreas Stensønes
  Sjef Etterretningstjenesten

  Redaksjonen ble avsluttet 26. januar 2024

Endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser

Kapittel 1

Pil til høyre
Kapittelkart2024_k1

Russlands varige brudd med vesten

Kapittel 2

Pil til høyre
Kapittelkart2024_k2

Kinas globale ambisjoner

Kapittel 3

Pil til høyre
Kapittelkart2024_k3

Rustningskappløpet skyter fart

Kapittel 4

Pil til høyre
Kapittelkart2024_k4

Avspenningsprosesser i Midtøsten på vent

Kapittel 5

Pil til høyre
Kapittelkart2024_k5_v2

Terrortrusselen mot Europa

Kapittel 6

Pil til høyre
Kapittelkart2024_k6c