20220503th_ 23377

Om Etterretnings­tjenesten

Etterretningstjenesten er Norges nasjonale utenlands­etterretningstjeneste.

Tjenestens samfunnsoppdrag er å bistå norske myndigheter og gi beslutningstakere støtte i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Sikkerhetshensyn og lovverk gjør at det er mye vi ikke kan snakke om offentlig. Vi ønsker likevel å bidra med innsikt om organisasjonen vår og fortelle hva etterretningsarbeid innebærer og hvordan vårt samfunnsoppdrag påvirker din hverdag. Her følger en kort oppsummering av organisasjonen og vårt virke.

 1. 20220519th_ 26045_2

  Norges utenlandsetterretningstjeneste

  Det overordnede formålet med norsk utenlandsetterretning er å beskytte Norges eksistens, territorielle integritet, borgere og viktige nasjonale interesser.

  Vårt oppdrag er å innhente, bearbeide og analysere informasjon som er av betydning for Norge og norske interesser, særlig informasjon om kapasiteter og intensjoner som forsøkes holdes skjult.

  Som utenlandsetterretningstjeneste er det fremmede stater eller utenlandske organisasjoner og individer som er hovedmålene for vår etterretningsvirksomhet.

  Samfunnsoppdraget

  Vårt oppdrag er ikke bare avgrenset til forhold som kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet.

  Etterretningstjenesten har et bredere samfunnsoppdrag og skal også bistå sivile og militære myndigheter med solide beslutningsgrunnlag og forståelse om politiske og strategiske forhold utenriks. Vi innhenter og omsetter denne informasjonen til kunnskap for norske myndigheter.

  Dette gjør Norges beslutningstakere i bedre stand til å fatte velbegrunnede avgjørelser, nyansere komplekse problemstillinger og til å se nye muligheter.

 2. 20220428th_ 24902

  En del av forsvaret

  Som organisasjon er Etterretningstjenesten underlagt Forsvaret og mottar sin finansiering via forsvarsbudsjettet. Som del av tjenestens nasjonale samfunnsoppdrag styres vi imidlertid mer direkte fra Forsvarsdepartementet enn andre deler av Forsvaret. Spennet i tjenestens oppgaver er stort og innebærer både militær og sivil etterretningsvirksomhet - som blir stadig mer overlappende. Spennet i tjenestens oppgaver gjør oss til en allsidig organisasjon.

  En del av det sivile

  For å tilegne oss kunnskapen vi trenger, ansetter tjenesten kompetent personell fra både militær og sivil sektor. Til tross for at vi er en militær organisasjon er de fleste av våre ansatte sivile, mange uten tidligere erfaring fra Forsvaret. For en kunnskapsbedrift som Etterretningstjenesten er denne allsidigheten og den faglige variasjonen organisasjonens største styrke.

 3. 20220428th_ 25683

  Skjerming og hemmelighold

  For at Etterretningstjenesten skal kunne gi norske myndigheter et best mulig grunnlag til å ta riktige beslutninger, er det nødvendig at organisasjonen skjermes.

  Dette er prinsipielt gjeldende for alle etterretningsorganisasjoner, da konfidensialitet overfor kilder, metoder og kapasiteter er nødvendig for å utøve kritisk etterretningsarbeid. Dette gir oss anledning til å levere relevant og eksklusiv beslutningsstøtte med høy troverdighet til våre myndigheter. 

  Du kan lese mer om grunnlaget for skjerming og hemmelighold her.

   

  Åpenhet og kontroll

  Som en organisasjon etablert for å støtte demokratiet, ønsker tjenesten å være åpne om det vi kan. Hvert år utgir vi vår ugraderte trusselvurdering Fokus, og vi ønsker med våre nettsider å gi en innsikt i samfunnsoppdraget og virksomheten vår.

  Likevel er det mye vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan uttale oss om. For å sikre at vi ikke handler i strid med norsks lover og verdisett er Etterretningstjenestens virksomhet underlagt et eget lovverk og uavhengig kontroll.

  Du kan lese mer om kontroll og regulering av Etterretningstjenesten her.

 4. 20220503th_ 23117

  Ansvar og myndighet

  Sjefen for Etterretningstjenesten er kommandomessig direkte underlagt Forsvarssjefen og har på dennes vegne en koordinerende og rådgivende myndighet for all etterretningsvirksomhet i forsvaret.

  Forsvarsdepartementet formulerer oppdrag for, ivaretar løpende kontakt og samarbeid med, og utøver politisk styring og kontroll med Etterretningstjenesten.

  Nåværende sjef

  Nåværende sjef for Etterretningstjenesten er viseadmiral Nils Andreas Stensønes, som ble utnevnt til sjef 3. november 2020.

  Før tiltredelsen var Stensønes sjef for Sjøforsvaret. Han har tidligere vært sjef for operasjoner ved Forsvarets hovedkvarter og har erfaring fra internasjonale operasjoner som styrkesjef for Standing NATO Maritime Group.

   

   

 5. Møterom3

  EOS-tjenestene

  Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er de såkalte etterretnings-, overvåkings og sikkerhetstjenestene (EOS-tjenestene) i Norge.

  De tre organisasjonene har sine respektive mandat og arbeidsoppgaver, men samarbeider tett for å verne om rikets sikkerhet. Eksempler på samarbeidsarenaer er Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) og Felles etterretnings- og kontraterrorsenter (FEKTS), hvor tjenestene sammenstiller kunnskap og koordinerer bruk av ressurser.

  Her er en kort innføring i de tre organisasjonenes oppgaver og mandat, eller du kan lese mer om etterretning og sikkerhet i Norge her.
   

  Etterretningstjenesten
  Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges nasjonale utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt forsvarssjefen, men arbeidet omfatter både sivile og militære problemstillinger. E-tjenestens hovedoppgaver er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i, og understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

  Politiets sikkerhetstjeneste
  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges nasjonale innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste, underlagt justis- og beredskapsministeren. PST har som oppgave å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet. Som ledd i dette skal tjenesten identifisere og vurdere trusler i Norge som knyttes til etterretning, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen, terror og ekstremisme. PST sine trusselvurderinger skal bidra i utformingen av politikk og støtte politiske beslutningsprosesser.

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for forebyggende nasjonal sikkerhet. Direktoratet gir råd om sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning, og gjennomfører tilsyn og andre kontrollaktiviteter på sivil og militær side. NSM har også et nasjonalt ansvar for å avdekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige IKT-angrep.