Jobb og karriere

Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppgave er å skaffe informasjon og varsle om forhold utenfor Norges grenser. Formålet er å gi norske myndigheter et fortrinn når det tas beslutninger som angår rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet. 

I et variert og omskiftelig trusselbilde er dyktige og engasjerte medarbeidere vår absolutt viktigste ressurs. Etterretnings­tjenesten rekrutterer faglig bredt fra både sivil og militær sektor for å møte utfordringene Norge står ovenfor i dag.

Det er den samlede kunnskapen og evnen til å bidra mot et felles mål som gjør at vi får løst våre oppdrag. Vi liker å si at vi jobber med noe som er «større enn oss selv». Kanskje trenger vi nettopp deg.

Hvem jobber hos oss?

20220428th_ 25629

Etterretningstjenestens oppgave­spenn gjør organisasjonen til en allsidig arbeidsplass. I gangene hos oss møter du på antropologer, språkkyndige, IT-teknikere, selvlærte hackere, militære ledere, HR-ansatte, forskere, renholds­personell, ingeniører, jurister, statsvitere og rom­spesialister, for å nevne noen.

Tjenesten er underlagt Forsvaret, men arbeider med både sivile og militære problemstillinger. Flesteparten av våre stillings­utlysninger er av sivil art og krever derfor ingen tidligere militær erfaring.

Få av våre ansatte har etterretnings­faglig bakgrunn ved oppstart; kompetanse på etterretnings­faget opparbeider og utvikler du her hos oss. Denne erfaringen legger til rette for gode karriere­muligheter ikke bare hos oss, men også innen andre sikkerhets­tjenester i Norge.

Ledige stillinger
Vil du jobbe hos oss? Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere og lyser jevnlig ut et bredt omfang stillinger.
Interesseregister
Finner du ikke stillingen du ser etter? Meld din interesse eller send oss en åpen søknad via vårt interesseregister.
Talentprogram cyberoperasjoner
Lidenskap for IT? Vi søker deg som vil bidra i cyberoperasjoner mot trusler fra utlandet.
Er du en dyktig relasjonsbygger?
Interessert i mennesker? Vi ser etter helt vanlige folk til helt uvanlige jobber! 

Å søke jobb i Etterretningstjenesten

 1. 20220428th_ 25449

  Som en del av Forsvaret deler vi de samme kjerneverdiene. Dette dreier seg om menneskene i organisasjonen og deres holdninger. De forteller noe om hva som kreves av våre ansatte. Våre kjerneverdier er:

  Respekt

  Vi viser respekt for mangfoldet i samfunnet, blant våre ansatte, kolleger og samarbeidspartnere. Vi utfører vårt oppdrag med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og for enkeltindividet, uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, tro og legning. Vårt arbeid følger av vårt lovpålagte oppdrag. Vi er lojale overfor norske myndigheter, foresatte og kollegaer, og bruker våre etterretningsressurser på en forsvarlig måte.

  Ansvar

  Vi er ansvarlige overfor oss selv, våre kollegaer, oppdragsgivere, tilsynsorganer og det norske folk. Vi utfører jobben vår på best mulig måte hver dag, og søker kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi skal søke sannheten i vårt etterretningsarbeid. Våre produkter er basert på etterretningsfaglige metoder upåvirket av interessekonflikter. Vi forstår og etterlever gjeldende lov og regelverk for vårt virke, og legger sikkerhet til grunn i alt vi gjør.  

  Mot

  Vi har mot til å formidle sannferdige og objektive etterretninger. Vi tør fremlegge våre ideer og tanker, og har mot til å varsle om kritikkverdige forhold i vår virksomhet. Vi har mot til å utføre jobben vår og de tilhørende oppgavene under fred, krise og krig.

 2. IMG_6199_edit

  Kompetanse og fagkunnskap fra flere felt

  Etterretningstjenesten trenger folk fra både sivil og militær sektor for å dekke et bredt spekter av fagfelt og kompetanse innen etterretningsfag, teknologi, vitenskap, språk og kultur, samt fagpersonell innen en rekke støttefunksjoner som holder organisasjonen gående. Høyere utdanning er ikke alltid et krav, men flesteparten av våre stillinger vil typisk kreve en bachelor- eller masterutdanning.

  Listen over relevante utdannelser kan på mange måter sies å være utømmelig, men noen eksempler på egnet utdannelse som er særlig relevante innen etterretningsfaglig arbeid, er statsvitenskap, språk, kultur- og områdekunnskap, ingeniørfag, fysikk og teknologi, for å nevne noen.

  Av militær utdanning er Forsvarets bachelor- og mastergradprogrammer aktuelle. Spesielt relevante er bachelorprogrammene til Forsvarets høyskole innen telematikk og språk- og etterretningsfag. For sivilt utdannede tilbyr Forsvarets høyskole også et årsstudium innen ledelse og militære operasjoner som er egnet hos oss.

  Disse egenskapene er viktige for oss

  Som ansatt vil du vil få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og skjermingsverdig infrastruktur som du effektivt skal navigere i for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Dette gjør oss til en av Norges mest spennende og unike arbeidsplasser.

  For å trives hos oss og best løse våre oppdrag ønsker vi at våre ansatte kjenner seg igjen i disse egenskapene:

  Samarbeid og samspill
  Du jobber godt både selvstendig og i team. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.

  Holdning og pålitelighet
  Du har høy faglig og personlig integritet, er pålitelig, lojal og har god vandel. Du forsikrer deg om kvaliteten i det du gjør, samtidig som du er opptatt av kontinuerlige forbedringer og risikoreduserende tiltak. 

  Lærevilje og planmessighet 
  Du forstår raskt komplekse problemer og tilegner deg relevant kunnskap. Du har faglig engasjement, tar initiativer og viser gjennomføringskraft i møte med utfordrende problemstillinger.

  Stressmestring 
  Etterretningstjenesten er en operativ organisasjon i en verden som aldri står stille. Det er en forutsetning at våre medarbeidere har egenskapene til å stå i perioder med stress og tidvis stor arbeidsbelastning. 

 3. 20220428th_ 25021

  ​​​​​​​

  Etterretningstjenesten er en skjermet organisasjon som arbeider med nasjonal sikkerhet. Vi foretar derfor en grundig vurdering av våre søkere, som må oppfylle følgende vilkår for å bli ansatt:

  • kunne sikkerhetsklareres på høyt nivå, primært strengt hemmelig
  • inneha norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet 
  • inngå avtale om livsvarig taushetsplikt
  • inngå avtale om beordringsplikt 
  • ved behov: tilfredsstille stillingens fysiske minstekrav
    

  Om vilkårene       

  • Sikkerhetsklarering
   Informasjon av betydning for nasjonens sikkerhetsinteresser må beskyttes. Personer som gis tillit til å behandle slik informasjon, må være til å stole på, og det kreves derfor en sikkerhetsklarering og autorisasjon før slik tilgang gis. Avgjørelsen om klarering blir tatt av en klareringsmyndighet, og vurderingen baseres på en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet. Vurderingen skal kun legge vekt på forhold som vurderer vedkommendes pålitelighet, lojalitet og dømmekraft vedrørende behandling av gradert informasjon og tilgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur.

   For å bli ansatt i Etterretningstjenesten forutsettes det sikkerhetsklarering på høyeste nivå, primært strengt hemmelig. Selve sikkerhetsklareringen er ofte den mest tidkrevende delen av søknadsprosessen, som kan ta opp mot tre måneder å gjennomføre, og i enkelte tilfeller lengre tid. Etterretningstjenesten er klareringsmyndighet for eget personell.

  • Norsk statsborgerskap
   Statsborgerskap anses som et av de mest åpenbare symbolene på tilknytning til en annet land. Risikofaktorer innebærer personens lojalitet, men også fremmede staters direkte eller indirekte utnyttelse av sitt lands borgere for å oppnå tilgang til gradert informasjon i Norge. Norsk statsborgerskap er en sentral del av sikkerhetsklareringen som er påkrevd før fast ansettelse.

  • Livsvarig taushetsplikt
   Gradert informasjon kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser dersom den skulle komme på avveie. Det er også viktig for tjenesten å beskytte våre ansatte fra fremmede aktørers påvirkning. Som ansatt i Etterretningstjenesten pålegges man derfor en livsvarig taushetsplikt vedrørende informasjon om nasjonale sikkerhetsinteresser som man blir kjent med i sitt arbeid, samt taushetsplikt vedrørende ens eget eller andre medarbeideres arbeidsforhold. Graden av diskresjon rundt eget arbeidsforhold vil variere avhengig av stillingens funksjon.

   Taushetsplikten er ikke til hinder for å gi opplysninger til EOS-utvalget eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

  • Beordringsplikt 
   Beordringsplikt er satt ved de fleste av våre stillinger, for å sikre at vi som operativ avdeling alltid vil fungere både i fred, krise og krig. Dette innebærer at både militært og sivilt personell hos oss kan disponeres til internasjonal tjeneste jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Slik disponering skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, grunnleggende engelskkunnskaper og et minimum av soldatferdigheter.

   Dersom du ikke har fullført førstegangstjeneste, vil du som sivilt ansatt hos oss få et kurs i grunnleggende soldatferdigheter. Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper som anses nødvendige for å ivareta egen sikkerhet og helse i operasjoner. Dette er en teoretisk og praktisk militærutdanning iht. Etterretningstjenestens utdanningsprogram.

   Merk at du kan søke dispensasjon dersom du ikke oppfyller kravene til beordringsplikt.

  • Tilfredsstille fysiske minstekrav
   For militære stillinger: Siden Etterretningstjenesten er en militær organisasjon, er alt militært personell underlagt Forsvarets minstekrav for kondisjon og styrke. Militært personell plikter dermed å tilfredsstille de fysiske kravene og melde seg for fysiske tester årlig iht. forsvarstilsatteforskriften.

   For sivile stillinger: Søker du en av våre mange sivile stillinger, blir du bedt om å levere en egenerklæring om helsetilstand, men du møter ingen tester av fysisk form. For våre ansatte i sivile stillinger med beordringsplikt gir vi utdanning innen grunnleggende soldatferdigheter, og ut fra det særlige oppdraget vil det kunne stilles krav til helse og fysisk form.

 4. 20220428th_ 24050

  Søknadsprosessen hos oss

  Etterretningstjenesten lyser ut ledige stillinger på våre og Forsvarets hjemmesider, samt i vanlige kanaler som eksempelvis NAV og finn.no. Dersom du er interessert i stillinger som er relevante for deg, kan du også holde deg oppdatert ved å melde din interesse i vår database.

  Som organisasjon følger vi ordinære statlige rekrutterings- og seleksjonsprosesser. Her står kvalifikasjonsprinsippet sentralt og er avgjørende for å sikre gode og rettferdige tilsettingsprosesser. Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader og ser dem opp imot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. 

  Etterretningstjenesten har et særskilt behov for å sikre våre arbeidsmetoder og kompetanse. Dette hindrer oss tidvis fra å gi detaljerte beskrivelser av stillingene vi lyser ut. Søker du jobb hos oss, betyr dette at du ikke alltid vil kjenne til det fulle omfanget av innholdet i stillingen før du er fast ansatt, og ansettelseskravene gjør at prosessen ofte tar lengre tid enn det du kanskje er vant til. 

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  I en ansettelsesprosess vil vi være opptatte av:

  Krav om sikkerhetsmessig skikkethet
  Som ansatt i Etterretningstjenesten vil du ha tilgang til gradert informasjon og skjermingsverdig infrastruktur. Denne type informasjon kan være skadelig for sikkerheten til Norge dersom den kommer på avveie, og det stilles derfor strenge krav til sikkerhetsmessig skikkethet og vandel hos våre ansatte. Som del av ansettelsesprosessen vil du måtte godkjennes sikkerhetsklarert til nivå "strengt hemmelig".

  Diskresjon 
  Etterretningstjenesten har et behov for å skjerme våre ansatte. Av den grunn pålegges våre ansatte å utøve diskresjon om forholdet til tjenesten i samtaler med andre mennesker og på sosiale medier. Av samme grunn oppfordrer vi også de som søker på stillinger hos oss om å vise diskresjon rundt sin søknadsprosess.

 5. 20220428th_ 25694

  Velkommen!

  Etterretningstjenesten er opptatt av å ta alle våre nyansatte godt imot. Det er viktig for oss at du får benytte din kompetanse og kan være en bidragsyter inn i ditt fagområde.

  Som nyansatt hos oss vil du få en grundig opplæring i arbeidsoppgavene dine og i hvordan det er å jobbe i en etterretningsorganisasjon, lovene vi jobber under og samfunnsoppdraget vårt.

  Stolthet bæres med taushet

  Mesteparten av Etterretningstjenestens aktivitet er konfidensiell, og som organisasjon kommenterer vi aldri enkeltsaker. Du forstår viktigheten av å opprettholde taushetsplikten og er diskre om ditt forhold til tjenesten i samtaler med andre mennesker og på sosiale medier. Våre største suksesser og stolteste øyeblikk forblir skjermet og bæres i stillhet utenfor organisasjonen.

  Ansattgoder

  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • fleksibel arbeidstid
  • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
  • to timer trening i arbeidstiden per uke
  • Mange av tjenestens arbeidssteder har egne treningssenter du kan bruke gratis.

Har du flere spørsmål?

Vanlige spørsmål om Etterretningstjenesten og samfunnsoppdraget vårt.

Pil til høyre
TPC Kampanje 2020

Møt noen av våre ansatte

- E-tjenesten byr på mange oppgaver og et unikt mandat som ingen andre har.

Pil til høyre
20220519th_ 26113_2

Tre vanlige karrierespørsmål

 1. Etterretningstjenesten trenger folk fra både sivil og militær sektor for å dekke et bredt spekter av fagfelt og kompetanse innen etterretningsfag, teknologi, vitenskap, språk og kultur, samt fagpersonell innen en rekke støttefunksjoner som holder organisasjonen gående. Høyere utdanning er ikke alltid et krav, men flesteparten av våre stillinger vil typisk kreve en bachelor- eller masterutdanning.

  Listen over relevante utdannelser kan på mange måter sies å være utømmelig, men noen eksempler på egnet utdannelse som er særlig relevante innen etterretningsfaglig arbeid, er statsvitenskap, språk, kultur- og områdekunnskap, ingeniørfag, fysikk og teknologi for å nevne noen.

  Av militær utdanning er Forsvarets bachelor- og mastergradprogrammer aktuelle. Spesielt relevante er bachelorprogrammene til Forsvarets høyskole innen telematikk og språk- og etterretningsfag. For sivilt utdannede tilbyr Forsvarets høyskole også et årsstudium innen ledelse og militære operasjoner som er egnet hos oss.

 2. Nei. Denne type krav ville ha hindret oss fra å ansette den brede kompetansen vi behøver. Vi er avhengig av faglig bredde fra en lang rekke sektorer. Hos oss finner du alt fra akademikere, språkkyndige, offiserer, HR, logistikkansatte, teknikere og spydspissen innen IT. Det viktigste du kan stille med, er relevant erfaring og høy faglig og personlig integritet. Å jobbe innenfor etterretning lærer du hos oss.

 3. Søker du en stilling hos oss, vil du bli bedt om å levere en egenerklæring om helsetilstand, men du møter ingen tester av fysisk form som del av søknadsprosess og seleksjon.

  Basert på bakgrunnen og stillingen du innehar, vil det kunne stilles krav til helse og fysisk form etter ansettelsen, eksempelvis for militært ansatte og sivile stillinger med beordringsplikt.

Meld din interesse!
Finner du ikke stillingen du ser etter? Meld din interesse eller send oss en åpen søknad via vårt interesseregister.