20220503th_ 23117

Etterretnings­tjenesten lanserer egne nettsider

Etterretningstjenesten er Norges nasjonale utenlandsetterretningstjeneste. Tjenestens oppdrag krever at den skjermes, og grunnet sikkerhetshensyn er det mye den ikke kan uttale seg om. Som en organisasjon etablert for å støtte demokratiet, mener tjenesten likevel at skjerming forutsetter åpenhet når dette er mulig. Som en naturlig konsekvens av denne målsettingen publiserer Etterretningstjenesten nå sine egne nettsider.

Viktig med tillit

Nettsidene gir blant annet en overordnet forklaring på hva etterretning er, hvilke mandat organisasjonen har samt en innføring i den norske utenlandsetterretningstjenestens lover og reguleringer.

Spesielt innføringen i organisasjonens kontroll mener jeg er et viktig punkt: Etterretningstjenesten er avhengig av tillit i befolkningen for å kunne utføre oppgavene sine, men det foreligger alltid et dilemma i spennet mellom beskyttelse av informasjon som bidrar til å trygge denne tilliten og åpenhet. Forståelse for hvorfor vi opererer skjermet, og innsikt rundt hvordan slik virksomhet kontrolleres, er kritisk for de demokratiske verdiene våre. Forhåpentligvis vil sidene bli et nyttig verktøy for de som ønsker å vite mer om oss, det være seg media eller andre interesserte.

Fortsatt en del av Forsvaret

Som militær avdeling har Etterretningstjenestens profilering tidligere vært under Forsvarets nettsider. Tjenesten er selvsagt fremdeles underlagt Forsvarets struktur. Beslutningen om å løfte organisasjonen over på egen plattform dreier seg om et rent informasjonsbehov, ikke minst til støtte for organisasjonens rekrutteringsbehov.

Vi er avhengige av et bredt faglig spenn fra både militær og sivil sektor. Vi håper derfor at en tydeligere profilering på internett også vil hjelpe oss i fremtidig rekruttering.

Målet er å gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig. Vi utgir årlig vår ugraderte trusselvurdering Fokus for å best mulig bidra til en opplyst debatt om de trusselorienterte utfordringene Norge står ovenfor. Når E-tjenesten nå publiserer egne nettsider er ambisjonen å bidra til å formidle kunnskap om selve tjenesten og samfunnsoppdraget vårt.

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes
Sjef for Etterretningstjenesten

Hvorfor er det så hemmelig?
Hva er etterretning, hva har vi lov til å gjøre og hvorfor er det så mye som må være hemmelig?