Globus-byen-tint

Oppgradering av GLOBUS-systemet

Moderniseringen og oppgraderingen av GLOBUS sikrer fortsatt tilgang på viktig og relevant informasjon fra områder av stor nasjonal betydning.

GLOBUS er et radarsystem lokalisert på Vårberget i Vardø. Norge og USA har samarbeidet om systemet siden 1950-tallet.

GLOBUS I-radaren ble bygget på slutten av 1980-tallet og nærmer seg slutten av sin forventede levealder. Det er derfor satt i gang arbeid for å oppgradere og forlenge systemets levetid. GLOBUS I-radaren skal erstattes av en ny radar i et nytt bygg. Arbeidet med et nytt bygg begynte høsten 2016 og ble i hovedsak ferdigstilt sommeren 2018. Installasjon av radaren begynte høsten 2018.

Det nye og moderniserte GLOBUS-systemet forventes operativt i 2023.

 1. Det er Etterretningstjenesten som drifter og opererer GLOBUS-systemet. Det har som oppgave å:

  • overvåke, følge og kategorisere objekter i verdensrommet
  • overvåke vårt nasjonale interesseområde i nord
  • gjennomføre innsamling til nasjonal bruk innen forskning og utvikling

  GLOBUS-systemet har aldri vært en del av det amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem.

  GLOBUS er ikke koblet til, eller formidler data i sanntid til, amerikanske eller noe annet lands, missilforsvarssystem – noe som er nødvendig for at et missilforsvarssystem skal kunne fungere.

  Oppgraderingen av systemet vil ikke endre på dette. GLOBUS-systemet kan ikke brukes til å innhente informasjon om personer.

 2. Bruk av radarer til overvåkning og datainnsamling til bruk i forskning er ikke i strid med noen internasjonal lov eller avtale. All operasjon av GLOBUS-systemet, herunder styring og kontroll med radarsystemet, utføres av norsk personell. Innsamlede data er under norsk kontroll og eventuell deling med samarbeidspartnere gjøres i henhold til eksisterende avtale. Det er også norsk personell som avgjør hvilke data som deles.

  EOS-utvalget, eller Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste er oppnevnt av Stortinget og utfører parlamentarisk forankret kontroll av Etterretningstjenestens virksomhet. Dette for å kontrollere at Etterretningstjenesten holder seg innenfor norsk lov og regelverk.

  EOS-utvalget har innsyn i all informasjon om GLOBUS-systemet og har gjennomført flere kontroller av GLOBUS-systemet. Resultatene fra inspeksjonene offentliggjøres i EOS-utvalgets årsmeldinger.

  EOS-utvalget er orientert om den pågående moderniseringen og oppgraderingen av GLOBUS-systemet.

 3. Den elektromagnetiske strålingen fra GLOBUS-radarene i Vardø er innenfor grenseverdier fastsatt i strålevernforskrift, og tiltaks- og grenseverdier fastsatt i arbeidsmiljøforskriften. Disse er igjen i henhold til de siste anbefalinger fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Strålingen fra GLOBUS utgjør derfor ikke noen helsefare for de som jobber ved stasjonen eller for befolkningen i Vardø.

  Det ble i august 2021 gjennomført en målekampanje i regi av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Resultatene er offentlig tilgjengelig slik som ved tidligere målinger. Konklusjonen er at nivåene i Vardø by er under grenseverdiene for den generelle befolkningen, både for gjennomsnittsverdier og pulsverdier. På militært område er områder med nivåer over tiltaks- og grenseverdier for arbeidstakere identifisert og adgang er regulert. DSA og Arbeidstilsynet har ikke funnet grunnlag for å anbefale ytterligere tiltak eller for å anta noen helserisiko forbundet med eksponering fra radarene.

  Informasjon om helseeffekter og elektromagnetiske felt finnes på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine hjemmesider, www.dsa.no. For informasjon om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin rolle når det gjelder måling av feltstyrke, se www.nkom.no.

 4. Etterretningstjenesten er en av de største arbeidsplassene i Vardø og det rekrutteres en rekke personer med lokal tilhørighet til arbeid på stasjonen. Det er også regelmessig besøk ved stasjonen, noe som kommer flere virksomheter og næringer til gode, eksempelvis hotell, spisesteder og flyplass.