Kaldglobe2

Fokus 2023

Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer

Innhold

 1. Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er én av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år. De øvrige gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  • ETTERRETNINGSTJENESTEN (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt forsvarssjefen, men arbeidet omfatter både sivile og militære problemstillinger. E-tjenestens hovedoppgaver er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i, og understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir E-tjenesten sin analyse av status og forventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.
    
  • POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE (PST) er Norges nasjonale innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste, underlagt justis- og beredskapsministeren. PST har som oppgave å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet. Som ledd i dette skal tjenesten identifisere og vurdere trusler knyttet til etterretning, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen, terror og ekstremisme. Vurderingene skal bidra i utformingen av politikk og støtte politiske beslutningsprosesser. PSTs årlige trusselvurdering er en del av tjenestens åpne samfunnskommunikasjon der det redegjøres for forventet utvikling i trusselbildet.
    
  • NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) er Norges fagmyndighet for forebyggende nasjonal sikkerhet. Direktoratet gir råd om og gjennomfører tilsyn og andre kontrollaktiviteter knyttet til sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning. NSM har også et nasjonalt ansvar for å av - dekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige IKT-angrep. «Risiko»-rapporten er NSMs årlige vurdering av risikobildet for nasjonal sikkerhet. I rapporten vurderer NSM hvordan sårbarheter i norske virksomheter og samfunnsfunksjoner påvirker risikobildet, i lys av trusselbildet slik det vurderes av Etterretningstjenesten og PST. Rapporten anbefaler også tiltak for å redusere risiko forbundet med sikkerhetstruende virksomhet

   

 2. Nils Andreas Stensønes Fokus

  Da forrige Fokus gikk i trykken var den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina og angrepsplanene som forelå svært foruroligende. Når vi nå legger siste hånd på årets utgave, ser vi tilbake på et år med storkrig i Europa.

  Den russiske invasjonen 24. februar 2022 er et tidsskille for Europa. Det Russland trodde skulle bli en enkel overtakelse av Ukraina, har utviklet seg til en utmattende krig, der begge sider tar store tap. Den ukrainske befolkningen viser en fenomenal kampmoral. Lidelsene er enorme. For Russland har den såkalte «spesialoperasjonen» gått katastrofalt galt. Politisk, militært og økonomisk vil dette prege Russlands utvikling i mange år.

  Russlands invasjon av Ukraina markerer et varig brudd med Vesten. Invasjonen har tydeliggjort trusselen Russland utgjør mot nabostater og NATO. Selv om Russland akkurat nå er svekket konvensjonelt, er de ikke mindre farlige. Russland vil gjenoppbygge sin militære evne. Kreml har få andre virkemidler enn militærmakten for å forfølge sine stormaktsambisjoner.

  Krigen i Ukraina rokker også ved ideen om at tettere økonomisk samhandling reduserer faren for konflikt mellom stater. Samhandling skaper også sårbarhet. Avhengigheter i forsyningskjeder blottstilles og åpner for utpressing. Ved å strupe gasstilførselen til Europa søker Russland å så splid i Vesten og svekke vestlig støtte til Ukraina. De økonomiske konsekvensene av krigen treffer nå hele Europa.

  Mye handler om krigen i Ukraina og Russland i årets Fokus. Samtidig er det selvsagt andre viktige utviklingstrekk som påvirker norsk sikkerhet som er i endring. Rivaliseringen mellom Kina og USA tiltar, og Kinas utvikling får i økende grad betydning for Norge. Selv om terrortrusselen mot Vesten er lavere enn for noen år siden, er det tragiske angrepet i Oslo i fjor sommer en påminnelse om at trusselen fra ekstremister fortsatt er høyst reell.

  Viseadmiral Nils Andreas Stensønes
  Sjef Etterretningstjenesten

  Redaksjonen ble avsluttet 27. januar 2023

Et strategisk feilgrep

Kapittel 1

Pil til høyre
K1-Russland

Et fortsatt offensivt Kina

Kapittel 2

Pil til høyre
K2-Kina2

Internasjonal terrorisme

Kapittel 3

Pil til høyre
K3-Terror

Konfliktområder

Kapittel 4

Pil til høyre
K4-Konflikt2